Какво се прави при токов удар

Смъртта на 16-годишния Людмил, покосен след стъпване на метална шахта, по която е течал ток от необезопасени жици, отново повдигна въпроса какво знаем и какво учат децата за срещата с високо напрежение.
Ето кратък наръчник какво да правите и как да постъпите, в случай, че се озовете в опасните лапи на волтовата дъга.

Електрическите поражения могат да настъпят по следните причини:
– преминаване на електрически ток през човека;
– въздействие на електрическата дъга;
– въздействие на електрически и магнитни полета, създадени от много високи напрежения и честоти.

Електрически удар е болестно въздействие на електрически ток при преминаването му през организма и се изразява в нарушаване на функциите на жизнено важни органи, като тези на дишането и сърдечната дейност. Степента на това въздействие зависи от силата на тока, неговия вид и честота, пътя през който той минава през тялото, времето на неговото протичане и състоянието на организма в момента на попадането му под напрежение.

Електрически удар може да се получи при докосване до тоководещи части, които са под напрежение (проводници, жици, кабели, клеми и други подобни), или при докосване до проводими нетоководещи части (корпуси на двигатели, машини, табла и други подобни), които са попаднали под напрежение в резултат на дефекти в изолацията или конструкцията, и при които не е задействала съответната защита.

Първата помощ на пострадал от електрически ток се състои в:

Освобождаването на пострадалия, по възможния най-бърз начин от напрежението, под което е попаднал. При това трябва да се вземат необходимите мерки срещу попадане под напрежение на лицето, извършващо освобождаването на пострадалия. При напрежения до 1000 V, за целта трябва да се използват сухи нетокопроводни предмети. При напрежения над 1000 V трябва да се използват боти, ръкавици и щанги за съответното напрежение.

При положение, че пострадалият се намира на височина и при освобождаването му от напрежение съществува възможност от падане и получаване на допълнителни травми, трябва да се вземат мерки за предотвратяването им. Трябва да се предвиди възможност за допълнителни светлинни източници в случаите, когато изключването на напрежението може да доведе до спиране на осветлението.

Ако пострадалият има собствено дишане и пулс, той се оставя да лежи с разкопчани дрехи, като му се осигурява достъп на чист въздух, а лицето му се измива или напръсква със студена вода.

Ако пострадалият е в безсъзнание и дишането му е слабо и конвулсивно, или няма дишане и пулс, той не следва да се счита за мъртъв, а за изпаднал в състояние на клинична смърт, от която може да бъде съживен. За целта се извършва следното: освобождаване на тялото от всички стесняващи дрехи и разкопчаване на копчетата, разтваряне на устата чрез изместване напред на долната челюст, и задължително да се освободи устата на пострадалия от нечистотии, изкуствени челюсти и подобни. След това бързо трябва да се осигури проходимост на горните дихателни пътища, като се изтегли и задържи езика напред, а главата се наведе назад в максимално възможно положение, а после да се пристъпи към изкуствено дишане, като най-ефикасните от съществуващите методи за това са „уста в уста“ и .уста в нос“. При липса на пулс на пострадалия, се пристъпва и към индиректен масаж на сърцето.

Долекарската помощ на пострадал от електрически удар, следва да продължава до пристигането на лекарски екип или по време на транспортирането на пострадалия до здравно заведение.

До тогава той трябва да се счита, че е жив. Само компетентно медицинско лице може да констатира настъпила смърт, след което помощта се прекратява.

Строго се забранява заравянето на пострадалия в земя, или други действия, които биха затруднили дишането му.

При протичане на електрически ток през човешкото тяло или при развитие на волтова дъга могат да се получат и изгаряния.

loading...