Законодателство в практиката
Снимка: Alex from Pexels

Ще се проведе тридневен работен семинар между 7-9 юли в Солун на тема „Законодателство в практиката”, който ще разгледа правните рамки за създаване и развитие на лозарско стопанство.

Събитието ще бъде организирано в рамките на проект „SOS за застрашени традиционни сортове лози“. Ще присъстват експерти от България и Гърция. Тема на разискване ще бъдат правните рамки и в контекста на регистрация на вино със защитено наименование за произход (ЗНП) с традиционно наименование Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП).

Водещият партньор по проекта- Изпълнителна Агенция по лозата и виното проведе предварителна национална процедура съгласно чл. 96 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета. В резултат на това в неофициален раздел на „Държавен вестник“ брой 24 (от 23 март 2021 г.) беше обнародван  Акт № РД 18-1/15.01.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с който се утвърждават заявените промени в Акт за утвърждаване № РД 18-48/04.07.2005 г. на вино със защитено наименование за произход (ЗНП) с традиционно наименование Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) „Мелник“.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията и чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 изменението на спецификацията на вино със ЗНП „Мелник“ беше подадено на Европейската комисия чрез информационната система “E-Ambrosia”.

Това са само част от темите, които ще разискват българските и гръцките експерти в Солун. Част от дискусиите ще касаят Агро туризма, електронната търговия, синергията с други сектори и други

Проект „VineSOS“,е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от

национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично

сътрудничество Interreg VA „Гърция-България 2014-2020” http://www.greece-bulgaria.eu/

Съдържанието на този материал е отговорност единствено на Сдружение „Просперитет и развитие в България“и по никакъв начин не могат да бъдат взети под внимание възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.


Тридневен семинар ще се проведе в Солун на тема „Законодателство в практиката”


loading...