https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

През 2022 г. спрямо предишната година се наблюдава незначително намаление на дела на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия в страната – с 0.35 процентни пункта, при което достига до 19.10%, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Така страната ни отчита втора поредна година на спад в потреблението на енергия от възобновяеми източници. През 2020 г. делът на тази енергия достигна 23% от цялото потребление и от тогава само пада.

В сравнение с общия дял на възобновяемата енергия, при секторните дялове се наблюдава минимално увеличение спрямо 2021 г., като то е най-голямо при възобновяемата енергия за отопление и охлаждане – с 1.65 процентни пункта, достигайки дял от 31.67%, следван от възобновяемата енергия в потреблението на горива в транспорта – с 0.06 процентни пункта, до 7.67 на сто.

Електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, отбелязва намаление с 1.17 процентни пункта, до 20.24 на сто.

Наскоро „Евростат“ отчете повишаване на дела на възобновяемите източници в брутното крайно потребление на енергия в ЕС. То е достигнало 23% през 2022 г. и бележи ръст от 1,1 процентни пункта спрямо 2021 г.

Според данните Швеция е страната с най-висок дял на енергия от възобновяеми източници с близо две трети (66%) от крайното потребление за 2022 г. След нея е Финландия (47.9%), която разчита на хидро и вятърна енергия, както и на твърди биогорива. Енергията от възобновяеми източници в Латвия е с дял 43.3% от потреблението. Дания – 41.6%, Естония – 38.5 на сто.

Най-малък е делът на потребление на енергия от възобновяеми източници в Исландия (13.1%), Малта (13.4%), Белгия (13.8%) и Люксембург (14.4%).

Припомняме, че директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници ревизира целите си за 2030 г., като повиши плана за дела на възобновяеми източници от 32% на 42.5% (с цел увеличението да достигне 45%). Затова европейските държави трябва да повишат усилията си за колективно постигане на новата цел през 2030 година.


loading...