коледни добавки

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

През тази година влизат в сила промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) относно реда и начина за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, както и нова преходна разпоредба, с която се предвижда временно изключение в режима за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд към фонд „Пенсии“ и „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Разпоредбата на чл. 102 от КСО урежда правилата за преизчисляване на пенсиите, свързани с трудовата дейност на лицата (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест) с допълнително придобития от тях осигурителен стаж, съответно – и осигурителен доход, в периодите след пенсионирането им. След изменението на разпоредбата, което е в сила от 1 януари 2021 г., с нея се регламентират два начина за преизчисляване на пенсиите, пише Монитор.

Изменение в реда и начина за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери

1.Служебно преизчисляване на пенсиите

Националният осигурителен институт (НОИ) направи за първи път изцяло служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, без подаване на заявление от тяхна страна, считано от 1 април 2020 г., по силата на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Преизчисляването беше извършено с допълнително придобития от лицата осигурителен стаж след пенсионирането им въз основа на наличните данни в информационната система на НОИ, като бяха обхванати над 260 000 пенсии, съобразно определените в закона критерии. Натрупаният положителен опит даде повод на законодателя да въведе като постоянна мярка в Кодекса за социално осигуряване (КСО) извършването на служебно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, на работещите пенсионери. С тази мярка се постига трайно намаляване на административната тежест за гражданите, тъй като преизчисляването е реализира без да е необходимо лицата да подават заявления в териториалните поделения на НОИ.

Предвидено е служебното преизчисляване на пенсиите по чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО да се извършва при следните параметри:

• прави се веднъж годишно – от 1 април на съответната година;
• зачита се допълнително придобитият от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до 31 декември, вкл. на календарната година, предхождаща преизчисляването;
• стажът се зачита въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица – даннитеза внесените от тях осигурителни вноски;
• стажът се зачита въз основа на постъпилите и налични в информационната система на НОИ данни към 1 мартна годината, в която се извършва преизчисляването.
За да бъде включена дадена трудова пенсия в съвкупността от пенсии, подлежащи на служебно преизчисляване от 1 април на съответната година, пенсионерът трябва да е придобил поне един ден осигурителен стаж през предходната календарна година.

Когато пенсионерът преди датата на служебното преизчисляване е подал заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му с допълнително придобития от него след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход, пенсията му не подлежи на служебно преизчисляване по разглеждания ред. Това се отнася и за заявленията, подадени през 2019 г. и 2020 г. по реда на чл. 102, ал. 3 от КСО, в редакцията й към 31.12.2020 г., с които лицата са избрали преизчисляването да се извършва въз основа на осигурителен стаж и осигурителен доход (§ 7г, т. 2 ПЗР на КСО).

2. Ежегодно преизчисляване на пенсиите по заявление на пенсионера

Всеки пенсионер може да подаде в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му за трудова дейност, заявление за ежегодното ѝ преизчисляване. Заявлението може да се подаде в свободен текст или съгласно образец УП-28, утвърден от управителя на НОИ.

Ежегодното преизчисляване на пенсиите по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО, въз основа на подадено заявление от пенсионера, се извършва при следните параметри:

• извършва се веднъж годишно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението;
• вземат се предвид допълнително придобитите от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до края на месеца на подаване на заявлението;
• стажът и доходът се зачитат въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените от тях осигурителни вноски;
• стажът и доходът се зачитат въз основа на постъпилите и налични в информационната система на НОИ данни към датата, от която се извършва преизчисляването;
• в случай че преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, новият размер на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период.

Когато към датата на преизчисляването не са налични данни за допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход за периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, пенсионният орган постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията. Същественият ефект от този отказ е, че подаденото от пенсионера заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му изгубва своето действие. Същата не подлежи на преизчисляване по този ред през следващите календарни години, освен ако пенсионерът не подаде отново заявление за ежегодното ѝ преизчисляване.

След отказа на това основание и ако лицето не е подало ново заявление за ежегодно преизчисляване на същата пенсия, но в случай че той придобие допълнително осигурителен стаж през съответната календарна година, пенсията ще попадне в съвкупността за служебно преизчисляване на пенсиите, разгледана в предходната точка.

Служебното преизчисляване на една пенсия от 1 април на съответната година въз основа на допълнително придобит осигурителен стаж не е пречка за подаване на заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията, както и за нейното преизчисляване въз основа на допълнително придобитите от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в същата календарна година. В този случай през следващите календарни години пенсията продължава да се преизчислява веднъж годишно, съгласно заявеното от пенсионера.

Промяна в срока за упражняване правото на избор за прехвърляне на средства от индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове към държавното обществено осигуряване

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2021 г. се въвежда временно изключение относно реда, начина и срока за прехвърляне на натрупаните средства от индивидуалната партида на осигуреното лице в универсален пенсионен фонд към съответните фондове на държавното обществено осигуряване.

Считано от 01.01.2021 г., с разпоредбата на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗБДОО за 2021 г., са предвидени следните възможности:

1. Всички лица, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и които в последните пет години са пропуснали срока, в който е допустимо да прехвърлят средствата по партидите си от универсален пенсионен фонд (УПФ) към държавното обществено осигуряване, могат да го направят от 01.01.2021 г. до 30 юни 2021 г. включително.

Възможността се отнася до лицата, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на общата им пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. Те ще могат в рамките на първата половина на 2021 г. да упражнят еднократно правото си на избор за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване.
Заявленията за избор за промяна на осигуряването от допълнителното задължително пенсионно осигуряване в държавното обществено осигуряване се подават в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП).

2. Втората възможност е предоставена на лицата, на които вече е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да са променили осигуряването си от универсален пенсионен фонд към държавното обществено осигуряване, поради което размерът ѝ е определен с индивидуален коефициент, изчислен с намаление. Те ще имат възможност в периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. включително да поискат преизчисляване на отпуснатата пенсия без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в УПФ към фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на ДОО.

По данни на НОИ, към края на ноември 2020 г. пенсионерите, които ще могат да поискат преизчисляване на пенсиите си на това основание, са около 14 хиляди. В обобщение, от тази възможност ще могат да се възползват лицата, за които са в сила следните условия:

• Имат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
• Пенсията е отпусната с начална дата до 31 декември 2020 г. включително;
• Пенсията е изчислена с намален индивидуален коефициент.

Лицата, които отговарят на посочените условия, ще могат да упражнят правото си за преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст без намаление на индивидуалния коефициент, ако в срок от 1 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. включително подадат в териториалното поделение на НОИ, което им изплаща пенсията, едновременно
две заявления:

1. Заявление за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната с намален индивидуален коефициент (образец УП-27) и
2. Заявление за прехвърляне на натрупани средства по индивидуална партида в УПФ в държавното обществено осигуряване (образец УП-27.1), адресирано до пенсионноосигурителното дружество (ПОД), управляващо фонда, в който лицето е осигурено.

Образците на посочените заявления се утвърждават от управителя на НОИ и се оповестяват на интернет страница на НОИ. В случай че дадено лице не отговаря на нормативните условия, ще бъде постановяван отказ за преизчисляване на отпуснатата му пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В случай че необходимите предпоставки са налице, отпуснатата пенсия ще бъде преизчислена, считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Това касае лицата, на които е постановено разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в минимален или действителен размер с начална дата до 31.12.2020 г. включително. Когато не е постановено разпореждане за отпускане на пенсията, лицето има право да подаде заявление в НАП за прехвърляне на средствата от индивидуална партида в УПФ в държавното обществено осигуряване.

Постъпилите заявления за преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се разглеждат при спазване на реда и сроковете, установени в КСО и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

За улеснение на лицата НОИ, НАП и пенсионноосигурителните дружества ще обменят служебно информацията и данните, необходими както за преизчисляване на пенсията, така и за прехвърляне на средствата от партидата в универсалния пенсионен фонд, в който е осигурен заявителят.

След превода на средствата към държавното пенсионно осигуряване, съответното пенсионноосигурително дружество е задължено да изпрати на пенсионера писмо с информация за извършеното прехвърляне и извлечение от партидата му във фонда.

Виж още:Колко могат да ви запорират от пенсията през 2021 г.От тази година се променя размерът на сумата, която може да бъде запорирана от пенсията. Причината е…Jan 5 2021skafeto.com

392 000 пенсионери ще вземат по 120 лева в брой през април, ето кои се класиратПрез април пенсионерите с пенсия от 300.01 лв. до 369 лв., които са 392 000 души, ще получат 120 лев…Jan 4 2021skafeto.com

Важно: НОИ с нови формуляри за преизчисляване и прехвърляне на пенсииНови образци на заявления са в сила от новата година: за преизчисляване на пенсии и за прехвърляне н…Jan 1 2021skafeto.com