Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през второто тримесечие са издадени в област Пловдив – 399. Столицата София остава на второ място с 338. След тях се нареждат Варна – 203, и Бургас – 153. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 984, Варна – 2 380, Пловдив – 1 820, Бургас – 614, и Благоевград – 409.

В област Пловдив е започнало и строителство на най-голям брой нови сгради: 233 жилищни и 65 други сгради. След това се нарежда София (столица) – 220 жилищни, 4 административни и 25 други сгради; София – 145 жилищни и 27 други сгради; Бургас – 117 жилищни и 38 други сгради; Варна – 110 жилищни и 30 други сгради.

През периода като цяло местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 249 жилищни сгради с 13 810 жилища в тях и 1 692 823 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 20 административни сгради/офиси с 23 464 кв. м РЗП и на 1 164 други сгради с 697 715 кв. м РЗП.Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Има ръст разрешителни за строеж на жилищни сгради с 21,6% на тримесечна база, броят на жилищата в тях пък нараства с 45,5%, както и общата им застроена площ – с 44,5%.

При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава ръст както на броя им – с 11%, така и при разгънатата им застроена площ – с40%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 8.7% повече, а общата им застроена площ – с 21.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 28,9%, жилищата в тях – с 38,8%, а разгънатата им застроена площ – с 43,3%. Намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП съответно с 23,1% и 47,7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 4,1% по-малко, докато разгънатата им застроена площ е с 55,4% повече.

През второто тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1 388 жилищни сгради със 7 202 жилища в тях и с 924 818 кв. м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 10 095 кв. м РЗП и на 604 други сгради с 504 069 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 9,4%, разгънатата им застроена площ – със 17,4%, докато жилищата в тях намаляват с 6%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП нараства с 24.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 1,6%, докато жилищата в тях се увеличават с 20 на сго, както и общата им застроена площ – със 17,9%. Броят на започнатите административни сгради спада с 47.6%, а тяхната РЗП – с 49.3%.