технически паспорт

Важна новина за документите за сградите – отпада изискването за изкарване на технически паспорт на всички съществуващи сгради. Документът ще се изкарва само при мащабни ремонти в сградите, които обхващат цялата сграда, изискват строително разрешително или пък засягат цялата конструкция на сградата.

Това се предлага в Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, който е публикуван за 14-дневно обществено обсъждане.

Причините за измененията от Министерството на регионалното развитие и благоустройството обясниха с постъпили реакции на омбудсмана на Република България, на организации и граждани, на народни представители по повод изтичащия срок, определен за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи.

По същество проектът предвижда технически паспорт за съществуващ строеж да се съставя след извършено обследване по реда на Закона за устройство на територията само в две хипотези: при извършване на строително-монтажни работи /СМР/, които обхващат целия строеж и за които се изисква издаване на разрешение за строеж; при извършване на СМР, които обхващат част от строежа, но засягат конструкцията му.

Остава обаче задължително изкарването на технически паспорти за държавни и общински сгради.

Според предложено изменение, съставянето на техническите паспорти на съществуващи строежи – публична държавна и публична общинска собственост, ще се извършва в срок до 31.12.2032 г.

Целта на изменението е да облекчи бизнеса, гражданите и централните и общински администрации от допълнително натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след пандемията от COVID-19.


loading...