В края на 2022 г. броят на лекарите в страната ни е възлизал на 29 599 души към края на миналата година, като броят им е почти идентичен с този през предходната година, когато те са били 29 604. Това сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям е броят на общо практикуващите лекари – 3854 души, следвани от кардиолозите в страната, които са 1870 души, акушер- гинеколозите – 1756 души, анестезиолозите – 1717 души, хирурзите – 1508 души, педиатрите – 1438 души, специалистите по нервни болести – 1012 души, спешните медици – 1246 души, ортопедите – 1024 души и специалистите по очни болести – 1012 души.

10-те най-практикувани лекарски специалности в България

Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 493, като техният брой също е почти без промяна от този през 2021 г. (44 451), а от тях 28 827 са медицински сестри и 3285 – акушерки.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 17 403 лекари и 40 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са 26 156, от които 18 225 медицински сестри. В заведенията за извънболнична помощ на основен договор работят 10 087 лекари и 7 188 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (6 618) и лекари по дентална медицина (6 624), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 6 721, като 48 от тях работят на основен договор в амбулатории за индивидуални и групови практики за здравни грижи, разкрити в съответствие с измененията в националното законодателство. В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) на основен договор работят 2 109 лекари и 374 лекари по дентална медицина.

Над 50% от лекарите у нас са над 55-годишна възраст

В структурата на лекарите по възраст най-голям е броят и делът им във възрастовата група 55 – 64 години – 10 015, или 33.8%. На второ място е групата на най-възрастните лекари (на 65 и повече години) – 5 943, или 20.1 на сто. Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години, са 5 170, или 17.5 на сто.

Разпределението на практикуващите лекари по възрастови групи и видове заведения показва, че най-голям е делът на младите лекари на основен договор в болнични заведения (25.7%), а най-малък – в заведенията за извънболнична помощ (3.8%). Повече от две трети от лекарите на основен договор в заведенията за доболнична помощ са на възраст над 55 години (71.9%).

В териториален аспект, само в пет области относителният дял на младите лекари на възраст до 35 години е по-голям от този за страната и това са областите, в които има медицински университети – София (столица) и Варна (по 24%), Плевен (23.6%), Пловдив (23.4%) и Бургас (18.9%). Във всички останали области показателят е по-неблагоприятен от този за страната, като особено се открояват Видин, Ловеч и Монтана, където делът е съответно 0.7%, 2.1% и 2.5 на сто. Най-голям е относителният дял на възрастните лекари, на 65 и повече години, в областите Видин (33.1%), Габрово (32.2%) и Ловеч (32.1%) и съответно най-малък е в областите, в които са медицинските университети и университетски болници.


loading...