6135 евро

6135 евро помощ за покупка на електромобил ще се дава и в България. Предвидена е в новата програма “Околна среда”, пусната за обществено обсъждане, преди да бъде изпратена до Европейската комисия, съобщава 24 часа.

По-конкретно стимулът ще бъде в размер от 30% от стойността на електромобила, но не повече от 6135 евро. Общата помощ е в размер на 60 млн. евро, като средствата ще се набавят чрез финансови инструменти.

Тя обаче е само за граждани, живеещи в общини с мръсен въздух, които ще трябва да предадат за рециклиране високоемисионните си дизелови коли с категория пре-евро или евро 1.Идеята е да се подобри качеството на атмосферния въздух. Със същата цел ще се подкрепя и въвеждането на зони с ниски емисии в градове с лошо качество на въздуха и проблеми с трафика.

Освен това до 2029 г. трябва да са подменени отоплителните уреди на твърдо гориво в 100 хил. жилища. Те ще бъдат избрани според големината на доходите, помощи за отопление и ефективност на инвестициите. Малка пилотна процедура ще насърчи използването на възобновяема енергия, водород и други иновативни алтернативи, където е приложимо.

Като цяло спестените емисии на фини прахови частици трябва да достигнат до 1650 тона на година. За това ще допринесе и допълнително озеленяване, както и модернизация на станциите за мониторинг.

Общо 1,835 млрд. евро иска България по новата програма “Околна среда” (ПОС), която е със срок на действие до 2027 година. Подмяна и реконструкция на съществуващата ВиК мрежа е друга от основните цели на програмата и е единствената задача, заложена в приоритет “Води”. Необходимите инвестиции за отрасъла са около 2,88 млрд. евро, което надхвърля значително финансирането чрез европейските фондове, се посочва в документа. Затова се дава приоритет на населени места с над 10 хил.
жители, и то само за консолидирани райони. Конкретно за новия програмен период се планира да започнат инвестиции в районите Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град и област, Търговище и Хасково.

По-малките градове с брой на жителите между 5 и 10 хил. ще бъдат подкрепени по Националния план за възстановяване, а най-малките населени места с под 2 хил. живущи в тях ще се финансират по новата селскостопанска програма.

В екопрограмата се планира и финансов инструмент, който да е комбинация от безвъзмездно и дългово финансиране. От финансови посредници се очакват 4,76 млн. евро, а сумата от финансовите инструменти за крайните получатели е 23,7 млн. евро при общи инвестиции от 230 млн. евро. Основното финансиране за ВиК мрежата обаче трябва да дойде от държавата, тъй като настоящата липса на активи, които да служат като обезпечение, прави трудно отпускането на заеми, а те пък може да доведат до поскъпване на водата.

Основен приоритет при дейностите, насочени към отпадъците, ще е управлението на битовите отпадъци от общините и намаляване на тяхното депониране. Ще бъде изградена инфраструктура за разделно събиране, за биоразградими отпадъци, за рециклиране и предварително третиране.

Планира се и разработване на модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините и тестването им в три регионални системи за управление на отпадъците, както и стратегия за повишаване на осведомеността относно устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците, както и информационни и разяснителни кампании.

Основното финансиране за управлението на отпадъците ще бъде грантово предвид законовите ограничения и възможности за поемане на дълг от общините.

За рециклирането има потенциал за финансови инструменти. Очаквано допълнително финансиране от финансови посредници е 3,63 млн. евро. Така сумата от финансовите инструменти за крайни получатели ще е 18,2 млн. евро при общи инвестиции от 204,5 млн. евро.

Националното сдружение на общините също е включено към директните бенефициенти на програмата, тъй като то е пряко ангажирано с подпомагането на общините. Отделно безвъзмездни средства ще бъдат дадени и за техническа рекултивация на депата в общините.

Разработване на териториални планове за управление на защитените зони по “Натура 2000”, теренни проучвания, разработване на планове за действие за видовете, подобряване на природозащитното състояние на природни метрообитания и видове, както и опазване и възстановяване на екосистемите и биологичното им разнообразие извън “Натура 2000” са дейностите, заложени по приоритет “Биологично разнообразие”. За целта са предвидени само безвъзмездни средства.

Новият ПОС цели още разработването на мерки по отношение на изменението на климата. Сред тях са завършването на Националната система за управление на водите, Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво. Тук приоритетни ще бъдат районите със значителен риск от наводнения.

Виж още:Потвърдено: Лица и семейства ще получат еднократна финансова помощ, вижте за каквоСлужебното правителство прие постановление, с които предоставя еднократна финансова помощ за лица и …Nov 5 2021skafeto.com


loading...