https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Броят на европейците, заети във фотоволтаичната индустрия на континента, ще нарасне до 1 милион души, заето на пълен работен ден, до 2025 г. Прогнозата е на SolarPower Europe, базираната в Брюксел европейска асоциация за слънчева енергия, от нейния „Доклад за соларните работни места в ЕС за 2023 г.“

В анализа се посочва, че в края на 2022 г. в соларната индустрия са били заети 648 000 работници. Това представлява увеличение от 39% спрямо предходната година. Полша регистрира най-голям дял соларни служители на пълен работен ден, почти 150 000 души до края на миналата година, следвана от Испания и Германия.

Инсталирането продължава да е доминиращата дейност сред работната сила, тоест най-голяма част от соларните работници са инсталатори. Те представляват 84% от служителите във фотоволтаиката, според доклада.

„Приблизително 8% от работните места са свързани с експлоатация и поддръжка, докато производството представлява 7%, а извеждането от експлоатация и рециклирането представляват малък дял от 1%“, каза SolarPower Europe.

Търсенето на монтажисти води до необходимостта от повече работници. Веднъж инсталирани обаче, слънчевите панели изискват сравнително ограничена физическа поддръжка и по-малко работници. Инверторното производство, от друга страна, наема най-много работници в Европа.

В доклада се казва, че 2022 г. е била „ключова“ година, тъй като работните места по експлоатация и поддръжка надминаха работните места в производството. И още: картината отразява „несъответствията между нивата на инсталиране на PV и бавното разширяване на местната верига за доставки“.

Организацията на европейската соларна индустрия предлага няколко политически препоръки за насърчаване на работната сила. Препоръките включват стартиране на комуникационни и образователни кампании за работните места тип „зелени якички“, предоставяне на специализирано обучение за съответните професионалисти, улесняване на свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз, като същевременно се гарантира трансгранично признаване на уменията, и интегриране на нуждите на слънчевия сектор работна сила в съществуващите имиграционни политики.

Използвайки наличните данни и моделиране, SolarPower Europe прогнозира, че секторът ще нарасне до 1,2 милиона служители до 2027 г.