Макавеи

В Библията се предава трогателно повествование за страданията и невероятната твърдост на духа у старозаветни мъченици, умрели около 180 години преди Христа. След като се върнали от вавилонския плен, юдеите, изпитани чрез тежко бедствие, останали за известно време верни на Бога. Непонасяли идолопоклонничеството и точно изпълнявали закона, даден им от Господа чрез Моисей.

Постепенно обаче те започнали да изпадат в пороци.. Влезли в съюз с околните езически народи и под тяхно влияние почнали да възприемат обичаи, противни на закона Господен.

Господ отново ги наказал, чрез житейски бедствия. Посочва се, че те са Соломонови синове и са живели според писанията на стария завет. Това е времето, когато е властвал жестокият цар на Сирия Антиох Епифан, който окупирал Йерусалим, разграбил неговите храмове, убил много хора, и продал в робство около 40000 души.

Като се стараел да въведе идолопоклонничество в Иерусалим, той със заплахи забранявал на юдеите да извършват свое богослужение и да спазват съботния ден, изгарял свещенните книги и най-после осквернил храма, като поставил в него кумира на Юпитер Той заставил юдеите да пренасят жертви на езическите богове и да ядат от жертвоприношението.

Обзети от ужас. много избягали от Йерусалим  и се укривали в пещери и долини. Приемали по-скоро  да търпят всякакви лишения, отколкото да отстъпят от своя закон. Но войниците на Антиох навсякъде преследвали и убивали.

Тежкото бедствиев отново възпламенило вярата на юдеите, Те повярвали. че Господ справедливо ги наказва, затова безропотно се покорили на Неговата воля. Във втора книга Макавейска, след като разказва за бедствията на юдеите се добавя:
Моля ония, които биха чели тая книга, да не се плашат от тия напасти и да разберат, че тия страдания служат не за погубване, а за вразумяване на нашия народ. Защотпо само това, че на нечестивците се не дава много време, а скоро се подлагат на наказание  в знак за гголямо благодеяние

Тези трагични събития са се случили около 189 г преди Христа.

Съобщава се, че учител на батята Макавеи бил известният за времето християнин Елеазар, който отказал на окупатора поробител цар Антиох да яде свинско месо от жевртвоприношението.

И това станало причина старият учител да бъде осъден на смърт. Същата участ последвали и седемте братя ученици, които един след друг умирали, след приложените върху тях жестоки мъчения и страдания.

Такава била съдбата и на тяхната майка. Според преданията Бог наказал жестокия цар Антиох, изпращайки му страшна и мъчителна страдалческа болест, от която плътта му запоячнала да окапва

Именици: ЗДРАВКА, ЗДРАВКО, ЗДРАВИНА, МАКАВЕЙ

loading...