Общи условия

Общи условия за ползване

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на сайта skafeto.com (САЙТА) Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и САЙТА, с който получавате правото да използвате услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на медията и САЙТА. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте САЙТА.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват добрият тон, който не включва лични нападки, език на омразата и разпространение на дезинформация. Отговорността за мненията във форумите носят единствено техните автори. За цитиране на мнения от форума извън тях, трябва да поискате разрешение, както от автора на мнението, така и от собствениците на сайта.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

“УСЛУГА/и” на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което САЙТЪТ се намира в договорни отношения и от името на което “САЙТЪТ” има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребителите на сайта, които са дали съгласието си за това.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Препечатването на материали от сайта се прави с изрично позововане на източника в самия текст, като се прилага и линк към оригинала взет от САЙТА. Използването на интерактивни авторски ресурси могат да се използват в оригинал, без промени в съдържанието или премахването на логото на сайта. За предоставяне на подобни интерактивни авторски ресурси с желани промени по тях, задължително трябва потребителите или партньорите да се свържат с ръководството на САЙТА. Компанията насърчава разпространението на качествена информация, но и държи на коректното цитиране на източници.

IV. Поверителност

Във връзка с използването на услугите на сайтовете ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

САЙТЪТ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.

Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрация за предоставяне на имейл бюлетини.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайта, Декларацията за поверителност или Политиката за използване на бисквитки.

V. Органичаване на отговорността

САЙТЪТ прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. САЙТЪТ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. САЙТЪТ полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

САЙТЪТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

САЙТЪТ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

САЙТЪТ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на медията.

VI. Промени

САЙТЪТ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.